Inspiratie april 2018


 

*
Waar uw hart is, is de wijsheid.
Jezus

*

Haat nooit enig levend wezen 
keer je af van onheilzame 
gedachten, woorden en daden 

vrede bloesemt in het hart.

Uit: Marcel Messing,
Klein testament of hoe je verlichting vermijdt


*

 
*
Ik heb geen huis
en ik heb huizen. Amen
Ik heb geen plaats
en ik heb plaatsen. Amen
Een tempel heb ik niet
en ik heb tempels. Amen
Licht ben ik voor u
die me ziet. Amen
Een spiegel ben ik voor u
die me kent. Amen
Een deur ben ik voor u
die bij me aanklopt. Amen
Een weg ben ik voor u
die rondzwerft. Amen.

Handelingen van Johannes 95

**

Stralend en toch verborgen 
leeft brahman in de holte van het hart, 
boven geleerdheid, boven alles, 
beter dan alles,
levend en niet levend.

Het is het onvergankelijke, 
vlammende brahman, 
zaad van alle zaden,
waarin de wereld en 
al haar schepselen verborgen liggen. 

Mundaka Upanisad II,1 

*


 
*

Dood niet. 
Probeer te voorkomen dat anderen doden 
en probeer alle mogelijke middelen te vinden 
om het leven te beschermen en oorlog te voorkomen.

Thich Nhat Hanh

*


 
*

Vrees niet hen die het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel.
Vrees eerder hen die zowel ziel als lichaam in het verderf kunnen storten.

Mattheüs 10:28

* 
*

Vrijheid kent geen grenzen,
geen ruimte en geen tijd.
Vrijheid is de adelaar
die naar onbekende horizonten vliegt.
Vrijheid is het kind
van volmaakte liefde,
dat zijn eigen geboorterecht is.

Uit: Marcel Messing,
Worden wij wakker? (p. 234)


*


 
*

Er zal geen vrede onder de mensen zijn
zolang er geen tuin van broederschap op aarde is.
Want hoe kan er vrede zijn
als ieder mens uit is op eigen voordeel
en zijn ziel in slavernij verkoopt?

Uit: Het Evangelie van de Vrede 

**

Zie, het koninkrijk is binnen in u.

Jezus

**

Vul je geest volledig met Mij,
wees toegewijd aan Mij, 
eerbiedig Mij steeds in al wat is. 
Als je Mij zoekt in je eigen hart 
zul je het hoogste doel realiseren 
en met Mij verenigd worden.

Bhagavad Gita IX, 34

*


 
*

Bevrijding is je ontdoen 
van alle klederen 
die verhullen wat je bent

Ook in de fraaiste kleren 
ben je naakt.
Als je denkt naakt te zijn 
ben je nog steeds gekleed.

Voor het bruiloftsfeest van de geest 
heb je geen brokaten mantel nodig 
wel een lege geest.

Uit: Marcel Messing,
Klein testament of hoe je verlichting vermijdt


*